ពុះ

ពុះ​វត្ថុ​ដែល​ បាន​ផ្សំ​មួយ​ ទៅ​ជា​វត្ថុ​ដោយ​ឡែកៗ​ពី​គ្នា​ ។​ វត្ថុ​លទ្ធផល​ទាំង​នោះ​​មាន​បន្ទាត់​ និង លក្ខណសម្បត្តិ​បំពេញ​​ ដូច​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ និង​ ជ្រើស​ ​ពុះ ។


Please support us!