បម្លែង​ទៅ​ជា​វត្ថុ​បង្វិល​​​​ត្រីមាត្រ​

បង្កើត​រាង​បី​វិមាត្រ ​ដោយ​បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​​បាន​ជ្រើស​ជុំវិញ​អ័ក្ស​បញ្ឈរ​របស់​វា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស បម្លែង - ​តួ​វិល​ត្រីមាត្រ


ដំបូង ​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វណ្ឌវង្ក​ និង​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​វត្ថុ​ត្រីមាត្រ ។​

Please support us!