ជា​ខ្សែកោង

បម្លែង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​ខ្សែ​កោង​ Bézier មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង​ ជ្រើស​ បម្លែង​ - ​ជា​ខ្សែ​កោង


Please support us!