កំណត់​​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន

បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច ថ្មី ។


Define Custom Slide Show Dialog

ការ​បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ជ្រើស​ស្លាយ​ និង​ ចុច​ >> ឬ​<< ដើម្បី​បន្ថែម​ ឬ​ យក​ស្លាយ​ចេញ​​ពី​បញ្ជី​ ។​

បន្ថែម​ស្លាយ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ទៅ​បាត​បញ្ជី​នៃ ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ជ្រើស​ស្លាយ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ស្លាយ​ដែល​មាន​ស្រាប់ ទើប​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​នេះ​បាន។

លុប​ស្លាយ​ចេញពី​បញ្ជី ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ជ្រើស​ស្លាយ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ទើប​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​នេះ​បាន។

ឈ្មោះ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​​​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ។ បើ​អ្នក​ចង់​ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី​មួយ​ ។​

ស្លាយ​​​មាន​​ស្រាប់

រាយស្លាយ​ទាំង​អស់​ជា​​លំដាប់​ ដែល​ពួក​វានឹង​​បង្ហាញក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

ស្លាយ​​ដែល​បាន​​ជ្រើស

រាយ​ស្លាយ​ទាំង​អស់​ ក្នុង​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ។ បើ​អ្នក​ចង់​​ អ្នក​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​នៃ​បញ្ជី​ ដោយ​អូស​ស្លាយ​ឡើង​លើ​ ឬ​ចុះ​ក្រោម​ ។​

Please support us!