​ដំណើរ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​​

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Slide Transition.


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


Slide Transition

Select the slide transition you want to use for the selected slides.

Variant

Select a variation of the transition. This list is only available for certain transitions.

Duration

Sets the duration of the slide transition.

សំឡេង

Lists sounds that can played during the slide transition.

រង្វិលជុំ​រហូត​ដល់​សំឡេង​បន្ទាប់

ជ្រើស​ដើម្បី​លេង​សំឡេង​សារ​ឡើង​វិញ ទាល់តែ​ចាប់ផ្តើម​សំឡេង​មួយ​ទៀត ។

រំកិល​ស្លាយ​ទៅ​មុខ

បញ្ជាក់​​របៀប​ទៅ​កាន់​ស្លាយ​បន្ទាប់ ។

ពេល​ចុច​កណ្តុរ

ជ្រើស​ដើម្បី​រំកិល​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់ ពេល​ចុច​កណ្តុរ ។

ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់​ពី

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើន​ទៅ​ស្លាយ​បន្ទាប់ ក្រោយ​ពី​ប៉ុន្មាន​វិនាទី​មក ។ បញ្ចូល​ចំនួន​វិនាទី​ក្នុង​វាល​លេខ​បន្ទាប់​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ ឬ​ចុច​ប៊ូតុង​បង្កើន​បន្ថយ ។

Apply Transition to All Slides

អនុវត្ត​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស ទៅ​ស្លាយ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​ការ​បង្ហាញ​បច្ចុប្បន្ន ។

ចាក់

បង្ហាញ​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​បច្ចុប្បន្ន ជា​ការ​មើល​ជា​មុន ។

មើល​ជា​មុន ស្វ័យប្រវត្តិ

ជ្រើស​ដើម្បី​មើល​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ដោយ​ដៃ​ក្នុង​ឯកសារ ។

Please support us!