​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​

បិទ​ ឬ​​បើក ​ជម្រើស​ដាក់​សហសញ្ញា​ សម្រាប់​​វត្ថុ​អត្ថបទ​ ។​ អ្នក​អាច​បិទ​ ឬ​​បើក​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ​នីមួយៗ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - Language - Hyphenation.


Please support us!