ដាក់​បញ្ច្រាស​

ដាក់​បញ្ច្រាស​លំដាប់​ជង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​ ជ្រើស ​​រៀបចំ - ដាក់​បញ្ច្រាស

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

បញ្ច្រាស


អ្នក​អាច​ជ្រើស​អនុគមន៍​នេះ​ លុះ​ត្រា​តែ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​​ធាតុ​គំនូរ​ពីរ​ ​​ត្រូវបាន​ជ្រើស​​រួម​គ្នា​ ។

Please support us!