ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ នៅ​ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត​​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស ​រៀបចំ - ក្រោយ​វត្ថុ

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Behind Object

ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


Please support us!