រៀបចំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

រៀប​ចំ


​ការ​ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ក្រោម

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

នាំ​ទៅ​មុខ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ ដូច្នេះ​វា​កាន់​តែ​ជិត​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជា​ជង់ ។

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត ដូច្នេះ​វា​​កាន់​តែ​ជិត​​បាត​នៃ​លំដាប់​ជាជង់ ។

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​មុខ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ នៅ​ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត​​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

ដាក់​បញ្ច្រាស​

ដាក់​បញ្ច្រាស​លំដាប់​ជង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

Please support us!