បន្ទាត់​តភ្ជាប់

Sets the properties of a connector.

ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​នៃ​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ដែល​មាន ។ មាន​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​បួន​ប្រភេទ ៖ ស្តង់ដារ បន្ទាត់ ត្រង់ និង កោង ។

ភាព​​ឆៀង​​របស់​​បន្ទាត់

កំណត់​ភាព​ឆៀង​របស់​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ ។ បង្អួច​មើល​ជាមុន​នឹង​បង្ហាញ​លទ្ធផល ។

បន្ទាត់ ១

បញ្ចូល​តម្លៃ​ឆៀង សម្រាប់​បន្ទាត់ ១ ។

បន្ទាត់ ២

បញ្ចូល​តម្លៃ​ឆៀង សម្រាប់​បន្ទាត់ ២ ។

បន្ទាត់ ៣

បញ្ចូល​តម្លៃ​ឆៀង សម្រាប់​បន្ទាត់ ៣ ។

Line spacing

កំណត់​គម្លាត​បន្ទាត់ ​សម្រាប់​បន្ទាត់​តភ្ជាប់​ ។

ចាប់​​ផ្តើម​ផ្ដេក

បញ្ចូល​ទំហំ​ផ្ដេក ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ដើម​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ។

ចាប់​ផ្តើម ​បញ្ឈរ

បញ្ចូល​ទំហំ​បញ្ឈរ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ដើម​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ។

បញ្ចប់ ​ផ្ដេក

បញ្ចូល​ទំហំ​ផ្ដេក ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ចុង​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ។

បញ្ចប់ ​បញ្ឈរ

បញ្ចូល​ទំហំ​បញ្ឈរ ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ចុង​បន្ទាត់​តភ្ជាប់ ។

កំណត់​ភាព​ឆៀង​របស់​បន្ទាត់​ឡើង​វិញ​

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Please support us!