ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា

បញ្ជាក់​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ពុម្ពអក្សរ បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ ស៊ុម និង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅលើ​របារ​តារាង ចុច លក្ខណសម្បត្តិ​តារាង ។


បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

បែប​ផែន​ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ។

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!