យុថ្កា​

បញ្ចូល​នាម​ត្រកូល​ និង នាម​ខ្លួន​ ដែល​នឹង​​រាយ ​​ក្នុង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​របស់​ LibreOffice ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម​ ។​

ដើម្បី​កែសម្រួល​ឈ្មោះ ជ្រើស - LibreOffice - ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​ - អ្នកនិពន្ធ


Please support us!