ស្លាយ​សង្ខេ​ប​​

​បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី​ដែល​មាន​បញ្ជី​ចំណុច​ ពី​ចំណង​ជើង​របស់​ស្លាយ​ ដែល​​តាមពី​ក្រោយ​​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។ ស្លាយ​​សង្ខេប​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ពី​ក្រោយ​ស្លាយ​ចុង​ក្រោយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - ស្លាយ​សង្ខេប


Please support us!