​ពង្រីក​ស្លាយ​

បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី ពីរាល់​ចំណុចគ្រោង​កម្រិត​កំពូល​ទាំងអស់ (អត្ថបទ​មួយកម្រិត​ខាងក្រោម អត្ថបទចំណងជើង​នៅក្នុង​ឋានានុក្រម​គ្រោង) នៅក្នុង​ស្លាយ​ដែលបានជ្រើស ។ អត្ថបទ​គ្រោង ក្លាយជា​ចំណងជើង​របស់​ស្លាយថ្មី ។ ចំណុច​គ្រោង​ខាងក្រោម​កម្រិត​កំពូល នៅលើ​ស្លាយ​ដើម​ត្រូវបានផ្លាស់ទី​ឡើងលើមួយកម្រិត​លើ​ស្លាយថ្មី ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើសបញ្ចូល​ - ពង្រីក​ស្លាយ


អ្នក​អាច​ប្រើតែ​​ពាក្យ​បញ្ជា​ពង្រីក​ស្លាយ​ ​ ក្នុង​ករណី​​ប្លង់​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ មាន​វត្ថុ​ចំណង​ជើង​ និង វត្ថុ​គ្រោង ។

ប្រសិន​បើអ្នក​ចង់​រក្សាទុក​ស្លាយ​ដើម ចូរជ្រើស កែសម្រួល - មិនធ្វើវិញ ។

Please support us!