បញ្ចូល​​​អត្ថបទ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ឯកសារ​ ASCII RTF ឬ HTML ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Insert Slide from File


The inserted text uses the default text formatting of the active slide. If you want, you can drag a text box in your slide, and then insert the text. The box automatically extends downwards for longer text passages.

បង្ហាញ​បញ្ជី

ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ពី​បញ្ជី​ ។

តំណ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដូច​ជា​តំណមួយ​ ។ តំណ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់​ស័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​ឯកសារ​ប្រភព​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!