តារាង

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Insert Table

Table


Please support us!