ជួរឈរ

បញ្ចូល​ជួរឈរ​ថ្មី​ទៅ​ខា​ងឆ្វេង​ក្រឡាស​កម្ម ។ ចំនួន​ជួរឈរ​ដែលបានបញ្ចូល​ទាក់ទង​នឹង​ចំនួន​ជួរឈ​រដែល​បាន​ជ្រើស ។ ជួរឈរ​ដែល​មានស្រាប់​ត្រូ​វបានផ្លាស់ទីទៅ​ស្ដាំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ក្រឡា ជ្រើស បញ្ចូល - ជួរឈរ


Please support us!