ជួរដេក

បញ្ចូល​ជួរដេក​ថ្មី​ខាង​លើ​ក្រឡា​សកម្ម ។ ចំនួន​ជួរដេក​ដែលបាន​បញ្ចូល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​​ចំនួនជួរដេក​ដែលបានជ្រើស ។ ជួរដេក​ដែលមានស្រាប់ត្រូវ​បានផ្លាស់ទី​ចុះក្រោម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់ក្រឡា ជ្រើស បញ្ចូល - ជួរដេក


Please support us!