បឋម​កថា​ និង បាត​កថា​

Adds or changes text in placeholders at the top and the bottom of slides and master slides.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Header and Footer.

Choose Insert - Page number.

Choose Insert - Date and time.


ប្រអប់​ បឋម​កថា​ និង​បាត​កថា​​ មាន​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ ៖

Adding a Header or a Footer to All Slides

Changing and Adding a Master

Header Footer Dialog

បញ្ចូល​លើ​ស្លាយ​

បញ្ជាក់​​ធាតុ ​ដើម្បី​បញ្ចូល​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

បឋម​កថា​

​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់ ​​អត្ថបទ​​​របស់​បឋម​កថា​​ ​​ទៅ​កំពូល​នៃ​ស្លាយ​ ។​

អត្ថបទ​របស់​បឋម​កថា​

​​​​បន្ថែម​អត្ថបទ ​ដែល​អ្នក​​​​បញ្ចូល​ទៅ​កំពូល​នៃ​ស្លាយ​ ។​

កាលបរិច្ចេទ​និង ពេលវេលា

បន្ថែម​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​​ ពេល​វេលា​ទៅ​ស្លាយ​ ។​

ថេរ

បង្ហាញ​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង ពេលវេលា​​ ដែល​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ ។​

អថេរ

បង្ហាញ​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​ ពេល​វេលា ​ដែល​​បាន​បង្កើត​ស្លាយ​​ ។ ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​ពី​បញ្ជី​ ។

ភាសា

​ជ្រើស​ភាសា​សម្រាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​ និង ពេល​វេលា​ ។​

បាតកថា​

បន្ថែម​អត្ថបទ​ ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​របស់​បាត​កថា​​ ទៅ​បាត​របស់​​ស្លាយ​ ។​

អត្ថបទ​របស់​បាត​កថា​

បន្ថែម​អត្ថបទ​​ដែល​អ្នក​​បញ្ចូល​ទៅ​បាត​របស់​ស្លាយ​ ។​

​លេខ​ស្លាយ​ / លេខ​ទំព័រ​

បន្ថែម​លេខ​ស្លាយ ឬ​លេខ​ទំព័រ ។

កុំ​បង្ហាញ​នៅ​ស្លាយ​ដំបូង​

មិន​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​របស់​អ្នក​លើ​ស្លាយ​ដំបូង​នៃ​ការ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក​ទេ ។

អនុវត្ត​ទាំង​អស់​

Applies the settings to all the slides in your presentation, including the corresponding master slides.

អនុវត្ត

​អនុវត្ត​​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Please support us!