បញ្ចាំង​ស្លាយ

Starts your slide show.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Slide Show - Slide Show.

F5

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Slide Show Icon

បញ្ចាំង​ស្លាយ


អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ សម្រាប់​រត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ​ក្នុង បញ្ចាំង​ស្លាយ - កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។

បញ្ជាក់​ថាតើ ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ដោយ​ស្លាយ​ដំបូង​នៅ​លើ - LibreOffice Impress - ទូទៅ ។

ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ ធ្វើ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ខាង​ក្រោម ៖

Please support us!