ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ មើល​ - ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ


ការ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ស្លាយ

ការ​ប្រើ​គ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់​ក្នុង LibreOffice Impress

Please support us!