ការ​បង្ហាញ

ពាក្យបញ្ជា​សាមញ្ញ​សម្រាប់​ស្លាយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Toolbars - Presentation.


Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

ប្លង់​ស្លាយ

Opens a submenu with slide layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

ចម្លង​ស្លាយ​

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​ស្លាយ​បច្ចុ​ប្បន្ន​ បន្ទាប់​ពី​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

​ពង្រីក​ស្លាយ​

បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី ពីរាល់​ចំណុចគ្រោង​កម្រិត​កំពូល​ទាំងអស់ (អត្ថបទ​មួយកម្រិត​ខាងក្រោម អត្ថបទចំណងជើង​នៅក្នុង​ឋានានុក្រម​គ្រោង) នៅក្នុង​ស្លាយ​ដែលបានជ្រើស ។ អត្ថបទ​គ្រោង ក្លាយជា​ចំណងជើង​របស់​ស្លាយថ្មី ។ ចំណុច​គ្រោង​ខាងក្រោម​កម្រិត​កំពូល នៅលើ​ស្លាយ​ដើម​ត្រូវបានផ្លាស់ទី​ឡើងលើមួយកម្រិត​លើ​ស្លាយថ្មី ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ

Starts your slide show.

Please support us!