កែ​សម្រួល​​វាល​

កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វាល​ដែល​បាន​បញ្ចូល ។ ដើម្បី​កែសម្រួល​វាល​ដែល​បាន​បញ្ចូល ចុច​ទ្វេ​ដង​លើវា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Fields.


ប្រភេទ​វាល

កំណត់​ប្រភេទ​នៃ​វាល​​ ។

ថេរ

បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​វាល នៅ​ពេល​ដែល​វាល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។

អថេរ

បង្ហាញ​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​វាល ។

ភាសា

ជ្រើស​ភាសា​សម្រាប់​វាល ។

ទ្រង់ទ្រាយ

ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​បង្ហាញ​មួយ​សម្រាប់​វាល ។

Please support us!