លេច​បន្តិច​ម្ដង​កាត់

បង្កើត​រាង​ និង ចែកចាយ​ពួកវា​ដោយ​ចំនួន​បន្ថែម​ដូច​ៗ​គ្នា​រវាងវត្ថុ​គំនូរ​ពីរ​ ។

LibreOffice គូរ​​ស៊េរីមួយ​នៃ​រាង​​ជា​កណ្តាល​ រវាង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ និង ដាក់​លទ្ធផលជា​ក្រុម​  ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only).


ការកំណត់

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ការ​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ ។

ចំនួន​បន្ថែម

បញ្ចូល​ចំនួន​នៃ​រាង​ដែល​អ្នក​​ចង់​បាន​រវាង​​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពីរ​ ។​

គុណ​​លក្ខណៈ​លេច​​បន្តិច​​ម្ដង​កាត់​

អនុវត្ត​លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ​​ទៅ​បន្ទាត់​ និង​ បំពេញ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​ជា​ឧ​ទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​​ដែល​​​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ពណ៌​ផ្សេងៗ​គ្នា​ ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រវាង​​ពណ៌​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ ។

ទិស​ដូច​គ្នា

អនុវត្ត​ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​រាបស្មើ​រវាង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Please support us!