លុប​ស្លាយ​

លុប​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Slide - Delete Slide.


ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​មួយ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ​បញ្ជា​ខាង​ក្រោម ព្រម​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យបញ្ជា​ផ្សេង​ទៀត ៖

ប្តូរឈ្មោះ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!