កម្មវិធី​រុករក

Opens the Navigator, where you can quickly jump to other slides or move between open files.

You can dock the Navigator to the edge of your workspace.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

Press +Shift+F5 to open the Navigator when you are editing a presentation.


ព្រួញ​កណ្តុរ

ប្តូរ​​ព្រួញ​កណ្តុរ​​ទៅ​ជា​ប៊ិក ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​សរសេរ​លើ​ស្លាយ កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ ។អ្នក​មិន​អាច​ប្តូរ​ពណ៌​ប៊ិក​បាន​ទេ ។

Icon

ព្រួញ​កណ្តុរ

First

Jumps to the first .

Icon First Slide

First

Previous

Moves back one .

Icon Previous Slide

Previous

Next

Move forward one .

Icon Next Slide

Next

Last

Jumps to the last .

Icon Last Record

Last

របៀប​អូស

Drag and drop slides and named objects into the active slide. You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.

Icon

បញ្ចូល​​ជា​​តំណខ្ពស់​

រូបតំណាង

បញ្ចូល​​ជា​​តំណ

Icon

បញ្ចូល​​ជា​​ច្បាប់​​ចម្លង

បញ្ចូល​​ជា​​តំណខ្ពស់​

បញ្ចូល​ស្លាយ​ជា​តំណខ្ពស់​​ (URL) ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម​ ។

បញ្ចូល​​ជា​​តំណ

Inserts slides as a link into the active slide.

បញ្ចូល​​ជា​​ច្បាប់​​ចម្លង

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​ស្លាយ​មួយ​ ឬ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​វត្ថុ​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម​ ។

បង្ហាញ​រូបរាង

នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​រង អ្នក​អាច​ជ្រើស​បង្ហា​បញ្ជី​រូបរាង​ទាំងអស់ ឬ​តែ​រូបរាង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ ។ ប្រើ​អូស និង​ទម្លាក់​ក្នុង​បញ្ជី​ដើម្បី​តម្រៀប​រូបរាង​ឡើង​វិញ ។ ពេល​អ្នក​កំណត់​ផ្ដោត​លើ​ស្លាយ និង​ចុច​គ្រាប់​ចុច ថេប (Tab) រូបរាង​បន្ទាប់​ក្នុង​លំដាប់​ដែល​កំណត់​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

ស្លាយ​​មាន​​ស្រាប់

Lists available slides. Double-click a slide to make it the active slide.

បើក​ឯកសារ​

Lists available LibreOffice files. Select a file to display the contents you can insert.

Please support us!