ផ្ទៃខាងក្រោយ

កំណត់​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ សម្រាប់​ទំព័រ​មួយ​ ឬ​ សម្រាប់​ទំព័រ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ឯកសារ​សកម្ម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Slide - Slide Properties and then click the Background tab


ជម្រើស​សម្រាប់​ប្រអប់​នេះ និង​ ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌​នាទីនេះ ។

Please support us!