ម៉ឺនុយ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​

Choose View - Slide Transition

ជ្រើស​ ​​បញ្ចូល​ - រូបភាព​មាន​ចលនា

ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - ចលនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន

លើ​របារ​ឧបករណ៍ គូរ ចុច

រូបតំណាង

ចលនា​ផ្ទាល់ខ្លួន

​ជ្រើស​ បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

​ជ្រើស​ ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Please support us!