ម៉ឺនុយ ឧបករណ៍

Choose Tools - Language - Hyphenation.

ជ្រើស បញ្ចាំង​ស្លាយ - បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច ថ្មី ។

Please support us!