ម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ

នៅក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​បន្ទាត់​វិមាត្រ ជ្រើស វិមាត្រ ។

នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍​ បន្ទាត់ និង​ព្រួញ ចុច​រូបតំណាង បន្ទាត់​វិមាត្រ ។

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!