ម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ

នៅក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​បន្ទាត់​វិមាត្រ ជ្រើស វិមាត្រ ។

នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍​ បន្ទាត់ និង​ព្រួញ ចុច​រូបតំណាង បន្ទាត់​វិមាត្រ ។

ក្នុង​ឯកសារ Draw មួយ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​ផ្ទាំង​ស្រទាប់​មួយ និង ជ្រើស កែប្រែ​ស្រទាប់

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ស្រទាប់ (តែ LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!