ម៉ឺនុយ បញ្ចូល

ជ្រើស បញ្ចូល - ស្ទួន​ស្លាយ

ជ្រើសបញ្ចូល​ - ពង្រីក​ស្លាយ

ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - ស្លាយ​សង្ខេប

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ហើយ​ជ្រើស បញ្ចូល​ចំណុច/បន្ទាត់​ខ្ទាស់

ជ្រើស​ចំណុច ឬ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​មួយ បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ និង ជ្រើស កែសម្រួល ចំណុច/បន្ទាត់ ខ្ទាស់>

Choose Insert - Table

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Insert Table

Table

Choose

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Insert Slide from File

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល

​​ជ្រើស ​បញ្ចូល - វាល​​ - កាល​បរិច្ឆេទ​ (​ថេរ​)

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​​ - កាល​បរិច្ឆេទ​ (អថេរ​)

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​ - ពេលវេលា​ (ថេរ​)

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​​ - ពេល​វេលា ​(អថេរ​)

ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - វាល​ - ឈ្មោះ​ឯកសារ

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល​ - អ្នកនិពន្ធ

ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - វាល​ - ឈ្មោះ​ឯកសារ

Please support us!