ម៉ឺនុយ មើល

ជ្រើសមើល​ - បន្ទាត់

ជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - ជម្រើស

ជ្រើស​ មើល​ - របារ​ឧបករណ៍​ - ការ​បង្ហាញ

ជ្រើស​ ​មើល​ - ពណ៌​/​​មាត្រ​ដ្ឋាន​ប្រផេះ

ជ្រើស​ មើល​ - ធម្មតា

ជ្រើស​ មើល​ - គ្រោង

ជ្រើស​ មើល​ - ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ

ជ្រើស​ មើល​ - ធម្មតា

Choose View - Master Handout

ជ្រើស​ បញ្ចាំង​ស្លាយ​ - បញ្ចាំង​ស្លាយ

F5

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Slide Show Icon

បញ្ចាំង​ស្លាយ

ជ្រើស​ មើល​ - ធម្មតា

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

ជ្រើស មើល - បឋមកថា និង​បាតកថា

ជ្រើស បញ្ចូល​ - លេខ​ទំព័រ

ជ្រើស ​បញ្ចូល​ - កាល​បរិច្ឆេទ​ និង​ ពេល​វេលា

ជ្រើស មើល - ធម្មតា

Choose View - Master Slide

ជ្រើស​ មើល​ - ទំព័រ​ចំណាំ

Please support us!