ម៉ឺនុយ កែ​សម្រួល

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - ច្បាប់​ចម្លង

​ប្តូរ ​(Shift)​+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

ជ្រើស កែសម្រួល - លុប​ស្លាយ

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ស្រទាប់​ដែល​បានបញ្ចូល បន្ទាប់មកជ្រើស លុប​ស្រទាប់

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - វាល

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!