ម៉ឺនុយ កែ​សម្រួល

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - ច្បាប់​ចម្លង

​ប្តូរ ​(Shift)​+F3

ជ្រើស កែសម្រួល - លេច​កាត់​បន្តិច​ម្តងៗ (LibreOfficeតែ Draw​)

ជ្រើស កែសម្រួល - លុប​ស្លាយ

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ស្រទាប់​ដែល​បានបញ្ចូល បន្ទាប់មកជ្រើស លុប​ស្រទាប់

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - វាល

ចុច​រូបតំណាង ចំណុច​ភ្ជាប់ លើ​របារ​គូរ

Please support us!