សាកល្បង​ការ​កំណត់​គណនី

When you enter settings on the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, you can click the Test Settings button to test your settings.

(ប្រអប់​បញ្ជី​លទ្ធផល​)

ក្នុង​ផ្នែក​ខាងលើ​ប្រអប់​បញ្ជី អ្នក​នឹង​ឃើញ​លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​សាកល្បង។

កំហុស

ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​កំហុស​ អ្នក​អាច​អាន​​ការ​ពន្យល់​មួយ​នៃ​កំហុស​ណាមួយ​ដែល​បានជួប​ប្រទះ​​ ខណៈ​ពេល​សាកល្បង​ការ​កំណត់ ។

បញ្ឈប់

ចុច​ប៊ូតុង​ ឈប់ ដើម្បី​បញ្ឈប់​​សម័យ​សាកល្បង​ដោយ​ដៃ ។

Please support us!