សាកល្បង​ការ​កំណត់​គណនី

នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ការ​កំណត់​នៅ​ក្នុង - LibreOffice Writer - ​ទំព័រ​ផ្ទាំង អ៊ីមែល​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ អ្នក​អាច​ចុច​ប៊ូតុង សាកល្បង​ការ​កំណត់ ដើម្បី​សាកល្បង​ការ​កំណត់​របស់​អ្នក ។

(ប្រអប់​បញ្ជី​លទ្ធផល​)

ក្នុង​ផ្នែក​ខាងលើ​ប្រអប់​បញ្ជី អ្នក​នឹង​ឃើញ​លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​សាកល្បង។

កំហុស

ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​កំហុស​ អ្នក​អាច​អាន​​ការ​ពន្យល់​មួយ​នៃ​កំហុស​ណាមួយ​ដែល​បានជួប​ប្រទះ​​ ខណៈ​ពេល​សាកល្បង​ការ​កំណត់ ។

បញ្ឈប់

ចុច​ប៊ូតុង​ ឈប់ ដើម្បី​បញ្ឈប់​​សម័យ​សាកល្បង​ដោយ​ដៃ ។

Please support us!