ការ​ផ្ទៀត​ផ្ទាត់​​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ

On the - LibreOffice Writer - Mail Merge Email tab page, click the Server Authentication button to specify the server security settings.

ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​សំបុត្រ​ចេញ​ (SMTP) ត្រូវ​ការ​​ ការ​ផ្ទៀត​ផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​

Enables the authentication that is required to send email by SMTP.

ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​សំបុត្រ​ចេញ​ (SMTP) ត្រូវ​ការ​បំបែក​ការ​ផ្ទៀត​ផ្ទាត់​​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​

ជ្រើស​ ប្រសិន​​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​ SMTP របស់​អ្នក​ត្រូវ​ការ​​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ និង ពាក្យសម្ងាត់​ ។

ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​ SMTP ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ ។

ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​​​សំបុត្រ​​​ចេញ​ប្រើ​​​​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ដូច​គ្នា​​នឹង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​សំបុត្រ​ចូល ។

Select if you are required to first read your email before you can send email. This method is also called "SMTP after POP3".

ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​ នៃ​ម៉ាស៊ីន​​បម្រើ​សំបុត្រ POP 3 ឬ IMAP របស់អ្នក​ ។

ច្រក

បញ្ចូល​ច្រក​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​​​ POP3 ឬ IMAP ។

POP 3

បញ្ជាក់​​ថា ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​សំបុត្រ​ចូល​​ប្រើ​ POP 3 ។

IMAP

​បញ្ជាក់​​ថា ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​​សំបុត្រ​ចូល ​ប្រើ​​ IMAP ។

ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ

​​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ IMAP ។

ពាក្យ​​​សម្ងាត់

បញ្ចូល​ពាក្យ​សម្ងាត់ ។

Please support us!