ភាព​ទាន់​សម័យ​លើ​បណ្ដាញ

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Online Update.


note

Online Update is a module that is installed by default.


Online Update Options

ពិនិត្យ​សម្រាប់​ភាព​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

គូស​ធីក​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​លើបណ្ដាញ​តាមថិរវេលា បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ចន្លោះពេល​ដែល​ LibreOffice នឹង​ពិនិត្យ​មើល​បច្ចុប្បន្នភាព​លើបណ្ដាញ ។ LibreOffice នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ម្ដង​ក្នុង​សប្ដាហ៍ ឬ​ខែ ដ៏រាប​ណា​ការ​តភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​ត្រូវបា​ន​រកឃើញ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​តភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​អ៊ីនធឺណិត ដោយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី កំណត់​ប្រូកស៊ី​នៅ​ក្នុង - អ៊ីនធឺណិត - ប្រូកស៊ី

When an update is available, an icon in the menu bar Update Icon displays some explaining text. Click the icon to proceed.

បើ​អ្នក​បិទ​ធីក រូប​តំណាង​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​របារ​ម៉ឺនុយ ។

រាល់ថ្ងៃ​

ធីក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ។

រាល់​សប្តាហ៍

ធីក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​សប្ដាហ៍ ។ នេះ​គឺ​ជា​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម ។

រាល់ខែ

ធីក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ ។

ពិនិត្យ​ឥឡូវ​នេះ​

ធីក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ឥឡូវ​នេះ ។

Download Destination

បង្ហាញ​ថត​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ដែល​ទាញ​យក ។

Download updates automatically

Enable the automatic download of updates to the specified folder.

Change

Click to select the destination folder for downloaded files.

User Agent

Enable the check to send information about your LibreOffice version, operating system and basic hardware. This information is used to optimize the download.

Please support us!