​ប្រភព​ដែល​​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​ សុវត្ថិភាព​ម៉ាក្រូ​ សម្រាប់​វិញ្ញា​បនបត្រ​​ដែល​​​ជឿ​ទុកចិត្ត​​​ និង ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​​​ជឿ​ទុក​ចិត្ត ។

វិញ្ញា​បនបត្រ​ដែល​​​ជឿ​ទុក​ចិត្ត

បញ្ជី​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។

ទិដ្ឋភាព

បើក​ប្រអប់​ទិដ្ឋភាព​វិញ្ញាបនបត្រ​សម្រាប់​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

យក​ចេញ

យក​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី​នៃ​វិញ្ញាបនបត្រ​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។

ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​​ជឿ​ទុកចិត្ត

ម៉ាក្រូ​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​តែ​ប្រតិបត្តិ បើ​ពួក​វា​ត្រូវ​បាន​បើក​ពី​ទីតាំង​ខាងក្រោម​មួយ ។

បន្ថែម

បើក​ប្រអប់​ការ​ជ្រើស​ថត ។ ជ្រើស​ថត​ពី​កន្លែង​ដែល​អនុញ្ញាត្ត​ម៉ាក្រូ​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិ ។

យក​ចេញ

យក​ថត​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។

Please support us!