កម្រិត​សុវត្ថិភាព

ជ្រើស​​កម្រិត សុវត្ថិភាព​ម៉ាក្រូ ពី​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជម្រើស​ទាំង​បួន​ ។ ជម្រើស​ទាំង​នេះ​ខុសគ្នា​ អាស្រ័យ​លើ​កម្រិត​សុវត្ថិភាព​ ។ ម៉ាក្រូ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រត់​​នៅ​លើ​កម្រិត​ខ្ពស់​​​​ជាង​​ក៍​ត្រូវ​បាន​​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រត់​​​ក្នុង​​កម្រិត​ទាប​ជាង​ផង​ដែរ ។

ខ្ពស់​ណាស់

មាន​តែ​ម៉ាក្រូ​ពី​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ជឿ​ទុកចិត្ត​ត្រូវ​បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​រត់​ ។ ម៉ាក្រូ​ផ្សេងៗ​ទៀត​​ទាំងអស់​ ថ្វី​បើ​ថា​តើ​ពួកវា​​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​សញ្ញា​ ឬ អត់​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​លែង​បាន ។

ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ទុកចិត្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ក្នុង​ទំព័រ​ថេប​ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។ ម៉ាក្រូ​មក​ពី​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ទុក​ចិត្ត​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត្ត​ឲ្យ​រត់ ។

ខ្ពស់​​

មាន​តែ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ផ្តល់សញ្ញា​ពី​ប្រភព​ដែល​ជឿ​ទុកចិត្ត​​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រត់​ ។ ម៉ាក្រូ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់សញ្ញា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​លែង​បាន ។

ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​លើ​ទំព័រ​ថេប​ធនធាន​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។ មាន​តែ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ពី​ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត​ដែល​អនុញ្ញាត្ត​ឲ្យ​រត់ ។ បន្ថែម​ពី​នេះ ម៉ាក្រូ​ពី​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ទុកចិត្ត​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត្ត​ឲ្យ​រត់ ។

មធ្យម

ត្រូវ​ការ​ការ​អះអាង​​មុន​ពេល​ប្រតិបត្តិ​​ម៉ាក្រូ​​​ពី​ប្រភព​ដែល​មិន​ស្គាល់ ។

ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​លើ​ទំព័រ​ថេប​ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត ។ ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ពី​ប្រភព​ដែល​ទុក​ចិត្ត​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត្ត​ឲ្យ​រត់ ។ បន្ថែម​ពី​នេះ ម៉ាក្រូ​ដែល​មក​ពី​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែល​ទុក​ចិត្ត​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត្ត​ឲ្យ​រត់ ។ ម៉ាក្រូ​ទាំងអស់​ផ្សេង​ទៀត​ទាមទារ​ការ​បញ្ជាក់​របស់​អ្នក ។

ទាប (​មិន​ផ្តល់​អនុសាសន៍)

ម៉ាក្រូ​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​​ដោយ​គ្មាន​ការ​អះអាង ។ ​ប្រើ​ការ​កំណត់​នេះ​​ តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​​​ពិតប្រាកដ​ថា​​​ឯកសារ​ទាំងអស់​​​នឹង​ត្រូវ​បាន​បើក​ដោយ​សុវត្ថិភាព ។

ម៉ាក្រូ​អាច​ត្រូវ​កំណត់​ឲ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ និង​អាច​តំណើរ​ការ​សកម្មភាព​បង្ខូច​ដែល​មាន​សក្ដានុភាព ជា​ឧទាហរណ៍ លុប​ឬ​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឯកសារ ។ ការ​កំណត់​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​នៅ​ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ពី​អ្នក​និពន្ធ ។

Please support us!