សុវត្ថិភាព​ម៉ាក្រូ

ប្រអប់​សុវត្ថិភាព​ម៉ាក្រូ​បង្ហាញ​នៅពេល​ឯកសារ​មាន​ម៉ាក្រូ​មួយ​ ឬ​ច្រើន ។ អ្នក​ក៏អាច​ហៅ​ប្រអប់​ពី - LibreOffice - ទំព័រ សុវត្ថិភាព

កម្រិត​សុវត្ថិភាព

​ប្រភព​ដែល​​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​

Please support us!