ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម Java

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ ដើម្បី​បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​ស្រេច​ចិត្ត​សម្រាប់ Java runtime environment (JRE) ។ ការ​កំណត់​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ក្នុង​ប្រអប់​នេះ មាន​សុពលភាព​សម្រាប់ JRE ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចាប់ផ្តើម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Advanced.


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម Java

បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​មួយ​សម្រាប់ JRE មួយ​តាម​ដែល​អ្នក​ចង់ លើ​បន្ទាត់​ពាក្យ​បញ្ជាមួយ​ ។ ចុច​ផ្តល់​តម្លៃ​ ដើម្បី​បន្ថែម​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទៅ​បញ្ជី​នៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​ដែល​មាន ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

កុំ​ប្រើ​តួអក្សរ​គេច ឬ សម្រង់​ក្នុង​ឈ្មោះ​ផ្លូវ ។


ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​ចង្អុល​លក្ខណសម្បត្តិ​ប្រព័ន្ធ "myprop" ទៅ​ថត​មួយ បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ខាង​ក្រោម ៖

-Dmyprop=c:\\program files\\java

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បំបាត់​កំហុស​ប្រើ​បាន​ក្នុង JRE មួយ សូម​បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ខាង​ក្រោម ៖

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទាំង​នេះ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ចាប់ផ្តើម LibreOffice ឡើង​វិញ ។


ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ

រាយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម JRE ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ ។ ដើម្បី​យក​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម​ចេញ ជ្រើស​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច យកចេញ ។

Add

បន្ថែម​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម JRE បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​បញ្ជី ។

Edit

Opens a dialog where the selected JRE start parameter can be edited.

យក​ចេញ

លុប​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចាប់ផ្តើម JRE ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Please support us!