ផ្លូវ Class

អ្នក​ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​បន្ថែម​ថត និង ប័ណ្ណសារ​ទៅ​ផ្លូវ Class របស់ Java ។ ផ្លូវ​ទាំង​នេះ​មាន​សុពលភាព សម្រាប់ JRE ដែល​អ្នក​ចាប់ផ្តើម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - Advanced.


ថត​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ និង ប័ណ្ណសារ​

បញ្ជាក់​​ទីតាំង​របស់​ Java classes ឬ Java class libraries ។ classpath ថ្មី​​មាន​សុពល​ភាព​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ LibreOffice ឡើង​វិញ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Java classes ដែល​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរ​ការ​តាមរយៈ​ classpath មិន​រង​នូវ​ការ​ពិនិត្យ​សុវត្ថិភាព​ទេ ។


បន្ថែម​ប័ណ្ណសារ

ជ្រើស​ឯកសារ​ប័ណ្ណ​សារ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ jar ឬ zip និង បន្ថែម​ឯកសារ​ទៅ​ផ្លូវ Class ។

បន្ថែម​ថត

ជ្រើស​ថត​មួយ និង បន្ថែម​ថត​ទៅ​ផ្លូវ class ។

យក​ចេញ

ជ្រើស​ប័ណ្ណ​សារ​មួយ ឬ ថត​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី ហើយ​ចុច "យកចេញ" ដើម្បី​យក​វត្ថុ​ចេញ​ពី​ផ្លូវ class ។

Please support us!