តំណ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

Creates or edits an entry in the Databases tab page.

ឯកសារ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

បញ្ចូល​ផ្លូវ​ និង​ឈ្មោះ​ឯកសារ​នៃ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​ ។ ឈ្មោះ​របស់​​ឯកសារ​ដំបូង​ត្រូវ​តែ​បញ្ចប់​ដោយ​ផ្នែក​បន្ថែម *.odb ។

រកមើល

បើក​ប្រអប់​ឯកសារ​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ឈ្មោះ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។ LibreOffice ប្រើ​ឈ្មោះ​នេះ​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

Please support us!