មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បន្ថែម​ កែប្រែ​ ឬ យក​ធាតុ​ចេញ​​ទៅ​​បញ្ជី​របស់​មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុះឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​​​មួយ​ក្នុង​ LibreOffice ដើម្បី​មើល​វា​ក្នុង​បង្អួច មើល​ - ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Base - Databases.


មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

ថ្មី

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

លុប

Removes the selected entry from the list.

កែ​សម្រួល

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Please support us!