ការ​តភ្ជាប់

កំណត់​របៀប​ដែល​ការ​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល ។

មធ្យោបាយ ការ​តភ្ជាប់ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចែង​លក្ខខណ្ឌ ដែល​ការ​តភ្ជាប់​ដែល​លែង​ត្រូវការ មិន​ត្រូវ​បាន​លុប​ភ្លាម​ៗ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ទុក​ផ្សេង​ពី​កំឡុង​ពេល​ពិត​ប្រាកដ​មួយ​នៃ​រយៈ​ពេល ។ បើ​ការ​តភ្ជាប់​ថ្មី​មួយ​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ ត្រូវ​បាន​ត្រូវការ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​នោះ ការ​តភ្ជាប់​ទំនេរ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​គោល​បំណង​នេះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Base - Connections.


អាង​ត​ភ្ជាប់

អាង​តភ្ជាប់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណើរការ

បញ្ជាក់​​​ថាតើ​​​​ ការ​តភ្ជាប់​ដែល​បានជ្រើស​​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​គ្នា ។

កម្មវិធី​បញ្ជា​ដែល​ស្គាល់​ក្នុង LibreOffice

បង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ដែល​បាន​កំណត់ និង ទិន្នន័យ​ការ​តភ្ជាប់ ។

កម្មវិធី​បញ្ជា​បច្ចុប្បន្ន

កម្មវិធី​បញ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្រោម​បញ្ជី ។

ធ្វើ​ឲ្យ​អាង សម្រាប់​កម្មវិធី​បញ្ជា​នេះ​ដំណើរការ

ជ្រើស​កម្មវិធី​បញ្ជា​ពី​បញ្ជី​ និង ធី​ក​ប្រអប់​ អាច​ឲ្យ​ការ​បញ្ចូល​​សម្រាប់​កម្មវិធី​បញ្ជា​នេះ​ប្រើ​បាន​ ដើម្បី​​​បញ្ចូល​ការ​តភ្ជាប់​របស់​វា ។

អស់​ពេល (វិនាទី)

កំណត់​ពេល​វេលា​ជា​វិនាទី​​បន្ទាប់​​​ពី​ការ​តភ្ជាប់​​​​ដែល​បាន​បញ្ចូល​គ្នា​ណាមួយ​ប្រើ​បាន ។ ពេលវេលា​អាច​ដាក់​កន្លែង​ណាមួយ​​ចន្លោះ​ពី​ ៣០​ និង ៦០ វិនាទី ។

Please support us!