ជម្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ

Defines the general settings for the data sources in LibreOffice.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Base.


ការ​តភ្ជាប់

កំណត់​របៀប​ដែល​ការ​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល ។

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បន្ថែម​ កែប្រែ​ ឬ យក​ធាតុ​ចេញ​​ទៅ​​បញ្ជី​របស់​មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ចុះឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​​​មួយ​ក្នុង​ LibreOffice ដើម្បី​មើល​វា​ក្នុង​បង្អួច មើល​ - ប្រភព​ទិន្នន័យ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!