ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​មុទ្ទវិទ្យា សម្រាប់​អត្ថបទ​ភាសា​អាស៊ី ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Languages and Locales - Asian Layout.


Options Asian Dialog Image

ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​តួ​អក្សរ​រវាង​តួ​អក្សរ​នីមួយៗ ។

Western text only

បញ្ជាក់​ថា​ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​អក្សរ​គឺ​អនុវត្ត​ចំពោះ​អត្ថបទ​លោក​ខាងលិច​តែប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទ​លោក​ខាង​លិច​ និង ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត​អាស៊ី

បញ្ជាក់​ថា​ការ​សម្រួល​ចន្លោះ​អក្សរ​គឺ​អនុវត្ត​ចំពោះ​ទាំង​អត្ថបទ​លោក​ខាងលិច និង​ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត​អាស៊ី។

គម្លាត​តួ​អក្សរ

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​គម្លាត​តួ​អក្សរ​ក្នុង​អត្ថបទ​អាស៊ី ក្រឡា និង វត្ថុ​គំនូរ ។

គ្មាន​បង្ហាប់

បញ្ជាក់​ថា​នឹង​គ្មាន​ការ​បង្ហាប់​ណាមួយ​កើតឡើង​ឡើយ។

បង្ហាប់​តែ​វណ្ណយុត្ត

បញ្ជាក់​ថា​មានតែ​ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាប់។

បង្ហាប់​វណ្ណយុត្ត និង កាណា​ជប៉ុន

បញ្ជាក់​ថា​ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត និង​ភាសា​ជប៉ុន Kana នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាប់។

តួ​អក្សរ​ដំបូង និង ចុង​ក្រោយ

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដំបូង​និង​ចុង​ក្រោយ ។ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ដែល​លេច​ឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ -ការ​តម្រៀប​អក្សរ​អាស៊ាន អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ថា​តើ​បញ្ជី​នៃ​តួ​អក្សរ​ដែល​ហាម​ឃាត់​អនុវត្ត​ទៅ​កាន់​តួ​អក្សរ​ទាំងនោះ​នៅ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម​ឬ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​បន្ទាត់​ក្នុង​ប្រយោគ ។

ភាសា

បញ្ជាក់​តួអក្សរ​ដែល​ចង់​កំណត់​សម្រាប់​តួអក្សរ​ដើម និង​តួអក្សរ​ចុង។

លំនាំដើម

ពេល​អ្នក​ធីក លំនាំដើម, ប្រអប់​អត្ថបទ​ពីរ​ខាងក្រោម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​តួអក្សរ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ភាសា​ដែល​បាន​ជ្រើស៖

មិន​មែន​នៅ​ដើម​បន្ទាត់ ៖

បញ្ជាក់​តួអក្សរ​ដែល​មិន​គួរ​បង្ហាញ​តែ​ឯង​នៅ​ដើម​បន្ទាត់។ បើ​តួអក្សរ​ដែល​វាយ​នៅ​ទីនេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​នៅ​ដើម​បន្ទាត់​បន្ទាប់ពី​ចុះ​បន្ទាត់ នោះ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៅ​ចុង​របស់​បន្ទាត់​មុន។ ឧទាហរណ៍ សញ្ញា​ឧទាន​គឺ​មិនដែល​នៅ​ដើម​បន្ទាត់​ទេ ព្រោះ​វា​ជា​ផ្នែក​នៃ​បញ្ជី មិន​នៅ​ដើម​បន្ទាត់

មិន​មែន​នៅ​ចុង​បន្ទាត់ ៖

បញ្ជាក់​តួអក្សរ​ដែល​មិន​គួរ​បង្ហាញ​តែ​ឯង​នៅ​ដើម​បន្ទាត់។ បើ​តួអក្សរ​ដែល​វាយ​នៅ​ទីនេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​នៅ​ដើម​បន្ទាត់​បន្ទាប់ពី​ចុះ​បន្ទាត់ នោះ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទៅ​ចុង​របស់​បន្ទាត់​មុន។ ឧទាហរណ៍ សញ្ញា​រូបិយប័ណ្ណ​គឺ​តែងតែ​នៅ​មុខ​ចំនួន មិនដែល​នៅ​ចុង​បន្ទាត់​ទេ ព្រោះ​វា​ជា​ផ្នែក​នៃ​បញ្ជី មិន​នៅ​ចុង​បន្ទាត់

Please support us!