ជម្រើស​ការ​កំណត់​ភាសា

កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ភាសា​បន្ថែម ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ទំព័រ​ថេប ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន និង ប្លង់​អាស៊ី អាច​មើល​ឃើញ បើ​ជម្រើស គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី ក្នុង​ទំព័រ​ថេប ភាសា ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម និង​ប្រអប់ជម្រើស ត្រូវ​បាន​បើក​ឡើង​វិញ ។ ទំព័រ​ថេប ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ អាច​មើល​ឃើញ បើ​អនុញ្ញាត ការ​គាំទ្រ CTL ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Language Settings.


ភាសា

កំណត់​ភាសា​លំនាំ​ដើម​និង​ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់​ឯកសារ ។

ជំនួយ​ការ​សសេរ

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

ការ​ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន

កំណត់​ជម្រើស​ស្វែងរក​សម្រាប់ ភាសា​ជប៉ុន ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​មុទ្ទវិទ្យា សម្រាប់​អត្ថបទ​ភាសា​អាស៊ី ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ឯកសារ​ជាមួយ​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!