ជម្រើស​ការ​កំណត់​ភាសា

Defines the properties for additional languages.

note

ទំព័រ​ថេប ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន និង ប្លង់​អាស៊ី អាច​មើល​ឃើញ បើ​ជម្រើស គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី ក្នុង​ទំព័រ​ថេប ភាសា ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម និង​ប្រអប់ជម្រើស ត្រូវ​បាន​បើក​ឡើង​វិញ ។ ទំព័រ​ថេប ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគស្មាញ អាច​មើល​ឃើញ បើ​អនុញ្ញាត ការ​គាំទ្រ CTL ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Languages and Locales.


ភាសា

កំណត់​ភាសា​លំនាំ​ដើម​និង​ការ​កំណត់​មូលដ្ឋាន​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់​ឯកសារ ។

ជំនួយ​ការ​សសេរ

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

ការ​ស្វែងរក​ជា​ភាសា​ជប៉ុន

កំណត់​ជម្រើស​ស្វែងរក​សម្រាប់ ភាសា​ជប៉ុន ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ប្លង់​អាស៊ី

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​មុទ្ទវិទ្យា សម្រាប់​អត្ថបទ​ភាសា​អាស៊ី ។

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​ឯកសារ​ជាមួយ​ប្លង់​អត្ថបទ​ស្មុគ្រស្មាញ ។

LanguageTool Server Options

Defines the properties for the LanguageTool server.

DeepL Server Options

Defines the properties for the DeepL server.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!