លក្ខណសម្បត្តិ VBA

បញ្ជាក់​លក្ខណសម្បត្តិ​ទូទៅ​សម្រាប់​ផ្ទុក និង​រក្សាទុក​ឯកសារ Microsoft Office ជា​មួយកូដ VBA (Visual Basic for Applications)  ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Options Load/Save Dialog Image

Microsoft Word 97/2000/XP

ជ្រើស​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ឯកសារ Microsoft Word ។

ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

កូដ​ដែល​អាច​ប្រតិបត្តិបាន

កូដ VBA (Visual Basic for Applications) នឹង​ត្រូវ​បានផ្ទុក​រួចរាល់​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ធីក​នេះ​​មិន​ត្រូវ​បាន​គូស​ធីកទេ កូដ VBA នឹង​ត្រូវ​បាន​អធិប្បាយ​ ដូច្នេះ​វា​អាច​ត្រូ​វបាន​ត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែ​មិន​រត់​តែ ។

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

នៅ​ពេល​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft នោះ​កូដ Microsoft Basic មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ទេ ។ ឧទាហរណ៍ បើ​ឯកសារ​មាន​កូដ Microsoft Basic ហើយ​អ្នក​រក្សា​ទុក​វា​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ LibreOffice អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ថា កូដ Microsoft Basic នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក ។

ប្រអប់​គូស​ធីករក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម មាន​អាទិភាព​ជាង​ប្រអប់​គូសធីក ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ទាំងពីរ​ត្រូវបាន​គូស​ធីក និង​អ្នក​កែសម្រួល​កុដ​មូលដ្ឋាន​ដែល​បានបិទ​នៅ ក្នុង LibreOffice Basic IDE កូដ Microsoft Basic មូលដ្ឋាន​ នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅពេល​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ សារ​បង្ហាញ​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក​អំពី​នេះ ។

ដើម្បី​យក​មេរោគ​ម៉ាក្រូ​របស់ Microsoft Basic ដែលមានណាមួយ​​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់ Microsoft ដោះធីក​ប្រអប់​គូស​ធីក រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម​ និង​រក្សាទុក​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដោយ​មិន​មាន​កូដ​របស់ Microsoft Basic ។

Microsoft Excel 97/2000/XP

បញ្ជាក់​កា​រកំណត់​សម្រាប់​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង Microsoft Excel ។

ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

កូដ​ដែល​អាច​ប្រតិបត្តិបាន

កូដ VBA (Visual Basic for Applications) នឹង​ត្រូវ​បានផ្ទុក​រួចរាល់​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ធីក​នេះ​​មិន​ត្រូវ​បាន​គូស​ធីកទេ កូដ VBA នឹង​ត្រូវ​បាន​អធិប្បាយ​ ដូច្នេះ​វា​អាច​ត្រូ​វបាន​ត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែ​មិន​រត់​តែ ។

tip

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

នៅ​ពេល​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft នោះ​កូដ Microsoft Basic មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ទេ ។ ឧទាហរណ៍ បើ​ឯកសារ​មាន​កូដ Microsoft Basic ហើយ​អ្នក​រក្សា​ទុក​វា​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ LibreOffice អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ថា កូដ Microsoft Basic នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក ។

ប្រអប់​គូស​ធីករក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម មាន​អាទិភាព​ជាង​ប្រអប់​គូសធីក ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ទាំងពីរ​ត្រូវបាន​គូស​ធីក និង​អ្នក​កែសម្រួល​កុដ​មូលដ្ឋាន​ដែល​បានបិទ​នៅ ក្នុង LibreOffice Basic IDE កូដ Microsoft Basic មូលដ្ឋាន​ នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅពេល​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ សារ​បង្ហាញ​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក​អំពី​នេះ ។

ដើម្បី​យក​មេរោគ​ម៉ាក្រូ​របស់ Microsoft Basic ដែលមានណាមួយ​​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់ Microsoft ដោះធីក​ប្រអប់​គូស​ធីក រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម​ និង​រក្សាទុក​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដោយ​មិន​មាន​កូដ​របស់ Microsoft Basic ។

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

បញ្ជាក់​កា​រកំណត់​សម្រាប់​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង Microsoft PowerPoint.

ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

នៅ​ពេល​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ពី​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft នោះ​កូដ Microsoft Basic មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ទេ ។ ឧទាហរណ៍ បើ​ឯកសារ​មាន​កូដ Microsoft Basic ហើយ​អ្នក​រក្សា​ទុក​វា​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ LibreOffice អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ថា កូដ Microsoft Basic នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក ។

ប្រអប់​គូស​ធីករក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម មាន​អាទិភាព​ជាង​ប្រអប់​គូសធីក ផ្ទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន ។ ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ទាំងពីរ​ត្រូវបាន​គូស​ធីក និង​អ្នក​កែសម្រួល​កុដ​មូលដ្ឋាន​ដែល​បានបិទ​នៅ ក្នុង LibreOffice Basic IDE កូដ Microsoft Basic មូលដ្ឋាន​ នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​នៅពេល​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ សារ​បង្ហាញ​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក​អំពី​នេះ ។

ដើម្បី​យក​មេរោគ​ម៉ាក្រូ​របស់ Microsoft Basic ដែលមានណាមួយ​​ចេញ​ពី​ឯកសារ​របស់ Microsoft ដោះធីក​ប្រអប់​គូស​ធីក រក្សាទុក​កូដ​មូលដ្ឋាន​ដើម​ និង​រក្សាទុក​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​របស់ Microsoft ។ ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ដោយ​មិន​មាន​កូដ​របស់ Microsoft Basic ។

Please support us!