ពណ៌​លំនាំ​ដើម

ផ្តល់​តម្លៃ​ពណ៌​ទៅ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ ។ ការ​កំណត់​អនុវត្ត​សម្រាប់​តែ​គំនូស​តាង​ដែល​បាន​បង្កើត​ថ្មី​ទាំងអស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Charts - Default Colors.


ពណ៌​​គំនូស​តាង

បង្ហាញ​ពណ៌​ទាំងអស់​ដែល​មាន​សម្រាប់​ស៊េរី​ទិន្នន័យ។ ជ្រើស​ស៊េរី​ទិន្នន័យ​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពណ៌​របស់​វា។ ជ្រើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ចេញពី​តារាង​ពណ៌​នៅ​ជិត​គ្នា។

តារាង​ពណ៌

តារាង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មធ្យោបាយ​ក្នុង​ការ​ជំនួស​ពណ៌​គំនូសតាង សម្រាប់​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ ៦ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ពណ៌ បៃតង ៨ នោះ​ពណ៌​ចាស់​នៃ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ពណ៌ បៃតង ៨ ។ ឈ្មោះ​នៃ​ពណ៌​ដែល​បាន​ជ្រើស ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្រោម​តារាង​ពណ៌ ។

លំនាំដើម

ស្ដារ​ការ​កំណត់​ពណ៌​ដែល​បាន​ប្រើ​ពេល​ដំឡើង​កម្មវិធី។

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!