ជម្រើស​គំនូស​តាង

Defines the general settings for charts.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Charts.


ពណ៌​លំនាំ​ដើម

ផ្តល់​តម្លៃ​ពណ៌​ទៅ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ ។ ការ​កំណត់​អនុវត្ត​សម្រាប់​តែ​គំនូស​តាង​ដែល​បាន​បង្កើត​ថ្មី​ទាំងអស់ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!